Poniżej przedstawiamy nasz program wyborczy na lata 2024 - 2029:

1.     Zdrowie

· wprowadzimy tzw. „Lokalny Program Ochrony Zdrowia” – m.in. badania   profilaktyczne dla mieszkańców związane z chorobami cywilizacyjnymi, dostęp do  specjalistów w Ośrodku Zdrowia w Kielczy, dyżury aptek w święta i dni wolne,

· utworzymy tzw. „Gminne Centrum Seniora” jako miejsce spotkań, integracji oraz  rozwoju osobistego Seniorów,

·  będziemy kontynuować prace związane z likwidacją barier architektonicznych na  terenie całej gminy,

·    pozyskamy środki zewnętrzne na:  

o   budowę basenu letniego w Zawadzkiem – etap I,

o   budowę sali gimnastycznej przy PSP Żędowice,

o   doposażenie wszystkich placów zabaw w nowe urządzenia,

o   rewitalizację Parku Miejskiego w Zawadzkiem wraz budową tężni solankowej,

o   utwardzenie i oznakowanie ścieżek rowerowych   

2.  Rodzina

·   wybudujemy mieszkania komunalne, socjalne oraz na wynajem (SIM),w tym dla młodych małżeństw,

·   zapewnimy dzieciom miejsca w przedszkolach i szkołach oraz w żłobku,

·   utworzymy Dom Kultury w Zawadzkiem oraz Wiejskie Centrum Kultury w Żędowicach i Kielczy,

·   pozyskamy środki zewnętrzne na zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży,

·   będziemy promować i wspierać różne formy aktywności naszych mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami, a także dotować organizacje pozarządowe, 

3.  Praca

·  pozyskamy środki zewnętrzne na uzbrojenie terenów inwestycyjnych  oraz  pozyskamy inwestorów na tereny inwestycyjne w naszej gminie,

·   będziemy kontynuować „Gminny program ulg dla przedsiębiorców”,

·  będziemy w dalszym ciągu zabiegać o przywrócenie linii kolejowej łączącej Opole i   T. Góry w celu połączenia naszej gminy z województwem śląskim, w tym z   lotniskiem w Pyrzowicach,

·  wspólnie z Samorządem Powiatowym oraz gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przywrócimy szkołę branżową i wypromujemy szkołę, 

4. Bezpieczeństwo

·  zadbamy o stan dróg i chodników oraz doświetlimy kolejne przejścia dla pieszych,

·   rozbudujemy monitoring wizyjny na terenie całej gminy,

·  kontynuować będziemy współpracę z Policją - dodatkowe patrole policji, edukacja,

·  wybudujemy strażnicę OSP w Żędowicach oraz boks garażowy w OSP Zawadzkie oraz będziemy doposażać naszych strażaków,

· w dalszym ciągu będziemy pracować nad utworzeniem idealnego systemu przeciwpowodziowego.

5.  Ekologia

· kontynuować będziemy udział gminy w programie „Czyste powietrze” oraz zwiększmy gminne dofinasowanie na wymianę starych pieców,

·  pozyskamy środki zewnętrzne na modernizację Oczyszczalni ścieków i dalsze kanalizowanie gminy,

· wyposażymy kolejne budynki użyteczności publicznej w systemy fotowoltaiki i magazyny energii,

·  kontynuować będziemy prace związane z rewitalizacją terenów zielonych,

· zapewnimy dofinasowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń gromadzących deszczówkę.